Банки програють кредитні спори, бо порушують вимоги закону

08.02.2017

Банки програють кредитні спори, бо порушують вимоги закону

Практика судових рішень, коли банки програють кредитні спори через порушення норм закону зростає з кожним днем. Дієвим механізмом отримання саме такого результату є проведення судової економічної експертизи та експертних досліджень.

 

Як захистити свої права і не переплатити банку за отриманий кредит. І загалом, що треба знати про умови кредитування, на що звертати увагу в документах і яку інформацію вимагати від працівників банку перед підписанням договору про отримання кредиту, наводимо на прикладі зразка Висновку судової економічної експертизи, що є підставою для визнання договору недійсним.

 

Також звертаємо увагу читачів на важливість «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», затверджених Постановою Правління Національного банку України №168 від 10.05.2007 року.

 

 

ВИСНОВОК

судово-економічної експертизи  

24.01.2017 №3045

ВСТУП

__.__.2016р. до Київської незалежної судово-експертної установи у супроводі листа ... районного суду м. Києва надійшла ухвала від __.__.2016р., в якій було призначено провести судово-економічну експертизу по цивільній справі №...16-ц за позовом БАНКУ до ПОЗИЧАЛЬНИКА про стягнення заборгованості за кредитним договором та зустрічним позовом ПОЗИЧАЛЬНИКА до БАНКУ про захист прав споживача та визнання кредитного договору недійсним. Разом із Ухвалою судом було направлено цивільну справу в 1 томі на 215 аркушах разом із наступними документами:

 • Кредитний договір №... від __.__.2007р.;

 • Додаток №1 «Графік платежів» від __.__.2007р. до Кредитного договору №... від __.__.2007р.;

 • Заява на видачу готівки №1 від __.__.2007р.;

 • Договір іпотеки №... від __.__.2007р.;

 • договір купівлі-продажу квартири б/н від __.__.2007р.;

 • Договір про відкриття поточного рахунку №26202100012017 від __.__.2007р.;

 • Платіжні документи щодо погашення заборгованості за Кредитним договором №... від __.__.2007р.

Ухвалою суду було поставлено наступні питання:

 1. Якими є реальна процентна ставка та абсолютне значення подорожчання кредиту за Кредитним договором №... від __.__.2007р. відповідно базових умов, викладених на момент укладення договору? Чи відповідають розраховані реальна процентна ставка та абсолютне значення подорожчання кредиту даним, наведеним в зазначеному договорі і додатках до нього?

 2. Який розмір складає документально обґрунтований щомісячний платіж (в т.ч. за кредитом, процентами, комісією, страховими та іншими платежами), відповідно базових умов, викладених на момент укладення Кредитного договору №... від __.__.2007р.? Чи обґрунтовано нормативно та документально виконано БАНКОМ оформлення з надання кредиту по Кредитному договору №... від __.__.2007р.?

Проведення експертизи доручено судовому експерту Київської незалежної судово-експертної установи.

 

__.__.2016р. (вих. №...) до ... районного суду м. Києва направлено клопотання судового експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи.

__.__.2017р. (вх. №...) до Київської незалежної судово-експертної установи у супроводі листа ... районного суду м. Києва за підписом судді ... у відповідь на клопотання надійшли копії документів, наданих сторонами на 131 аркушах, в т.ч.:

 • виписка по рахунку №2620... станом на __.__.2016р. (33 арк.);

 • договір страхування майна фізичних осіб №... від __.__.2007р. з додатками (7 арк.);

 • договір особистого страхування №... від __.__.2007р. з додатками (7 арк.);

 • договір оцінки вартості предмету іпотеки №... від __.__.2007р. з додатками (7 арк.);

 • платіжні документи (квитанції) щодо сплати заборгованості по кредитному договору №... від __.__.2007р. та інших платежів (77 арк.).

Судово-економічна експертиза проводилася за наявними матеріалами.

Для вирішенні питань використано наступні нормативно-правові акти :

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р., №435-IV;

 2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р., №1023-XII;

 3. Постанова Правління НБУ №168 від 10.05.2007р. «Про затвердження правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», зареєстрована в Міністерстві юстиції України за №541/13808 від 25.05.2007р.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження проведено методами документальної перевірки та співставлення. Метою дослідження було встановлення дотримання порядку проведення нарахувань умовам кредитного договору. При цьому проводились арифметичні розрахунки, визначалась реальна процентна ставка та абсолютне значення подорожчання кредиту за Кредитним договором №... від __.__.2007р. та зіставлялись дані взаємопов’язаних документів.

Дослідження проведено в межах наявних документів.

...

У зв’язку із взаємопов’язаністю між собою досліджуваних питань дослідження питань вирішено об’єднати.

 

Дослідження по першому та другому питаннях

Для відповіді на поставлені питання досліджено надані матеріали та нормативно-правові акти, діючі у відповідному періоді, та встановлено наступне.

...

Дослідження реальної процентної ставки та абсолютного значення подорожчання кредиту

Відповідно до положень «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», затверджених Постановою Правління НБУ №168 від 10.05.2007р., експертом встановлено наступне:

згідно з умов «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», затверджених Постановою Правління НБУ №168 від 10.05.2007р. встановлено наступне:

«2.1. Банки зобов'язані перед укладенням кредитного договору надати споживачу в письмовій формі інформацію про умови кредитування, а також орієнтовну сукупну вартість кредиту, зазначивши таке:

...

б) умови кредитування, зокрема:

можливу суму кредиту;

строк, на який кредит може бути одержаний;

мету, для якої кредит може бути використаний;

форми та види його забезпечення;

необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є

необхідною, ким вона здійснюється;

наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між

ними, у тому числі між зобов'язаннями споживача;

тип процентної ставки (фіксована, плаваюча тощо);

переваги та недоліки пропонованих схем кредитування;

в) орієнтовну сукупну вартість кредиту з урахуванням:

процентної ставки за кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту (у тому числі на користь третіх осіб-страховиків, оцінювачів, реєстраторів, нотаріусів тощо);

варіантів погашення кредиту, уключаючи кількість платежів, їх періодичність та обсяги;

можливості та умов дострокового повернення кредиту;

г) інші умови, передбачені законодавством.

2.2. Інформація про платежі споживача, які зазначені в пункті 2.1 цієї глави, надається з обов'язковим зазначенням бази їх розрахунку (зазначається сума, на підставі якої робиться розрахунок, зокрема сума наданого кредиту, сума непогашеного кредиту, фіксована сума тощо).

2.5. Банки розробляють форму (бюлетень, довідка, повідомлення тощо) надання споживачу достовірної інформації про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту, яка повинна бути затверджена рішенням уповноваженого органу банку та доведена до відома його відповідних структурних підрозділів. ...

3.1.Банки зобов'язані в кредитному договорі або додатку до нього надавати детальний розпис сукупної вартості кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача, зазначивши таке:

значення процентної ставки та порядок обчислення процентних доходів відповідно до вибраного банком методу згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку;

перелік, розмір і базу розрахунку всіх комісій (тарифів) банку, що пов'язані з наданням, обслуговуванням і погашенням кредиту, у тому числі комісії за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, здійснення валютно-обмінних операцій, юридичне оформлення тощо;

перелік і розмір інших фінансових зобов'язань споживача, які виникають на користь третіх осіб згідно з вимогами законодавства України та/або умовами кредитного договору (страхові платежі під час страхування предмета застави, життя та працездатності споживача, розмір зборів до Пенсійного фонду України, комісії під час купівлі-продажу іноземної валюти для погашення кредиту та процентів за користування ним, біржові збори, послуги реєстраторів, нотаріусів, інших осіб тощо).

3.2. Кредитний договір має містити графік платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі, - щомісяця, щокварталу тощо) у розрізі сум погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача за кожним платіжним періодом з урахуванням даних, передбачених у додатку до цих Правил. У графіку платежів має бути докладно розписана сукупна вартість кредиту за кожним платіжним періодом.

3.3. Банки зобов'язані в кредитному договорі зазначати сукупну вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг та інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, а також зазначити її в процентному значенні та в грошовому виразі у валюті платежу за кредитним договором, у вигляді:

а) реальної процентної ставки (у процентах річних), яка точно дисконтує всі майбутні грошові платежі споживача за кредитом до чистої суми виданого кредиту. Розрахунок значення реальної процентної ставки здійснюється з використанням такої формули:

 

 

де d - реальна процента ставка;

ЧСК - чиста сума кредиту, тобто сума коштів, які видаються споживачу або перераховуються на рахунок отримувача в момент видачі кредиту. Чиста сума кредиту розраховується як основна сума кредиту, що визначена згідно з умовами договору, мінус сума коштів, які утримуються банком під час видачі кредиту, а також мінус усі платежі за рахунок власних коштів споживача, що здійснені ним для виконання умов отримання кредиту;

Σ - знак суми;

t - порядковий номер періоду дії кредитного договору (місяць або день);

n - загальна залишкова кількість періодів дії кредитного договору (місяців або днів) на дату розрахунку;

Потікt - сума коштів, яку споживач сплачує банку та/або іншим особам за кредитом. До потоку включаються платежі в погашення основного боргу за кредитом, процентів

за користування ним, комісії на користь банку, платежі на користь третіх осіб, які сплачуються відповідно до отриманого кредиту та пов'язані з обслуговуванням і погашенням кредиту;

б) абсолютного значення подорожчання кредиту (у грошовому виразі), розрахунок якого здійснюється шляхом підсумовування всіх платежів (проценти за користування кредитом, усі платежі за супутні послуги, пов'язані з наданням кредиту, його обслуговуванням і погашенням), здійснених споживачем як на користь банку, так і на користь третіх осіб під час отримання, обслуговування та погашення кредиту.».

У Додатку до «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» (затверджених Постановою Правління НБУ №168 від 10.05.2007р.) надається зразок таблиці «Визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки», у якій вказується які саме дані повинні бути вказані у таблиці та роз’яснення щодо її заповнення, де передбачено:

«перший рядок таблиці має заповнюватися наступним чином:

- у колонці 1 зазначається дата видачі кредиту;

- у колонці 2 зазначається чиста сума кредиту (ЧСК),
розрахована згідно з вимогами підпункту а) пункту 3.3 глави 3 Правил;

- у колонці 3 зазначається основна сума кредиту згідно з кредитним договором;

- у колонках 5 (у розрізі платежів (за колонками 5.1, 5.2, 5.3 і т.д.) та 6 (у розрізі платежів (за колонками 6.1, 6.2, 6.3 і т.д.) зазначаються усі платежі, здійснені за рахунок власних коштів споживача для виконання умов отримання кредиту.

У рядку "Усього" за колонкою 2 зазначається підсумок, розрахований без рахування значення чистої суми кредиту (ЧСК), зазначеного у першому рядку цієї колонки.

* Інформація за кожним видом платежу має зазначатися в окремій колонці таблиці (тобто, у разі розширення переліку платежів, перелік колонок має бути відповідно доповнений).

** Розрахунок реальної процентної ставки рекомендується здійснювати з використанням функції ЧИСТВНДОХ програмного продукту Microsoft Excel за даними, зазначеними в колонках 1, 2 таблиці. В такому разі чиста сума кредиту (ЧСК) вноситься в таблицю зі знаком мінус.

*** Розрахунок абсолютного значення подорожчання кредиту здійснюється шляхом підсумовування даних, зазначених за рядком "Усього" у колонках 4, 5 (у розрізі колонок 5.1, 5.2, 5.3 і т.д.) та 6 (у розрізі колонок 6.1, 6.2, 6.3 і т.д.) таблиці з урахуванням даних першого рядка таблиці, тобто з урахуванням усіх платежів, здійснених за рахунок власних коштів споживача для виконання умов отримання кредиту».

При використанні Microsoft Excel «функція ЧИСТВНДОХ» обчислюється за допомогою ітеративного методу. Використовуючи ставку що змінюється (починаючи зі значення аргументу "предп"), функція ЧИСТВНДОХ виконує циклічні обчислення, поки не отримає результат з точністю до 0,000001%. Ставка змінюється до тих пір, поки не буде отримано така рівність:

 

де:

 • di = дата i-ої (останньої виплати);

 • d1 = дата 0-ої виплати (початкова дата);

 • Pi = сума i-ої (останньої) виплати.

Відповідно до ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів» передбачено:

«2. Перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов’язаний повідомити споживача у письмовій формі, про:

2) кредитні умови, зокрема:

д) орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов'язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення тощо);

... є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;

...

4. ...У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються:… 2) детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача;...».

Під час дослідження матеріалів справи не було встановлено інформації про платежі та базу для їх розрахунку, наданої Позичальнику у письмовій формі перед укладанням Кредитного договору №... від __.__.2007р., стосовно орієнтовної сукупної вартості кредиту та вартості послуг з оформлення договору про надання кредиту, що передбачено п.2.1., п.2.2 «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», затверджених Постановою Правління НБУ №168 від 10.05.2007р. та п.2 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів».

За даними п.2.1. Кредитного договору №... від __.__.2007р. процентна ставка за користування кредитом становить 9,50% річних. Згідно Додатку №1 «Графік платежів» від __.__.2007р. до Кредитного договору №... від __.__.2007р. реальна процентна ставка становить 12,55%, абсолютне значення подорожчання кредиту складає 25 736,84 дол.США.

В результаті дослідження Додатку №1 від __.__.2007р. не встановлено платежів, здійснених Позичальником на користь Банку (перелік, розмір і базу розрахунку всіх комісій банку, що пов'язані з наданням, обслуговуванням і погашенням кредиту) та на користь третіх осіб (страховиків, оцінювачів, реєстраторів, нотаріусів, тощо), пов’язаних з укладанням Кредитного договору №... від __.__.2007р.

Таким чином, згідно наявних матеріалів, оформлення Банком інформації про умови кредитування (в т.ч. перед укладенням кредитного договору) та сукупну вартість кредиту (у вигляді реальної процентної ставки та абсолютного значення подорожчання кредиту), під час укладення Кредитного договору №... від __.__.2007р. виконано з недотриманням «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» (затверджених Постановою Правління НБУ №168 від 10.05.2007р.) та ЗУ «Про захист прав споживачів».

Розрахунок реальної процентної ставки та абсолютного значення подорожчання кредиту проводився у відповідності до «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», затверджених Постановою Правління НБУ №168 від 10.05.2007р., виходячи з наявних документів та керуючись умовами Кредитного договору №... від __.__.2007р. на момент його укладення (в т.ч. даними, зазначеними у додатках до кредитного договору).

Дослідження реальної процентної ставки та абсолютного значення подорожчання кредиту за Кредитним договором №... від __.__.2007р. відповідно до базових умов, викладених на момент укладення Кредитного договору №... від __.__.2007р., докладно наведено в Додатку 1 експертизи.

Відповідь на перше питання

Відповідно до Додатку №1 «Графік платежів» від __.__.2007р. до Кредитного договору №... від __.__.2007р. реальна процентна ставка становить 12,55%, абсолютне значення подорожчання кредиту складає 25 736,84 дол.США.

За результатами експертизи, в межах наявних матеріалів, встановлена реальна процентна ставка на момент укладення Кредитного договору №... від __.__.2007р. складає 14,24% та є вищою від реальної процентної ставки 12,55%, передбаченої Додатком №1 до кредитного договору (докладно див. дослідну частину та кол.7 Додатку 1 експертизи).

За результатами експертизи, в межах наявних матеріалів, встановлене абсолютне значення подорожчання кредиту на момент укладення Кредитного договору №... від __.__.2007р. складає 34 585,47 дол.США та є вищим від абсолютного значення подорожчання кредиту 25 736,84 дол.США, що передбачено Додатком №1 до кредитного договору (докладно див. дослідну частину та кол.8 Додатку 1 експертизи).

Відповідь по другому питанню

За результатами експертизи, в межах наявних матеріалів, розмір щомісячних платежів (в т.ч. за кредитом, процентами, комісією, страховими та іншими платежами), виходячи з умов, викладених на момент укладення Кредитного договору №... від __.__.2007р. складають: від 427,35 дол.США до 532,86 дол.США (докладно див. кол.2 Додатку 1 експертизи).

За результатами експертизи, згідно наданих документів, оформлення БАНКОМ інформації про умови кредитування (в т.ч. перед укладенням кредитного договору) та сукупну вартість кредиту (у вигляді реальної процентної ставки та абсолютного значення подорожчання кредиту), під час укладення Кредитного договору №... від __.__.2007р. виконано з недотриманням «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» (затвердженими Постановою Правління НБУ №168 від 10.05.2007р.) та ЗУ «Про захист прав споживачів» (докладно див. дослідну частину експертизи).

ВИСНОВКИ

1. Згідно Додатку №1 «Графік платежів» від __.__.2007р. до Кредитного договору №... від __.__.2007р. реальна процентна ставка становить 12,55%, абсолютне значення подорожчання кредиту складає 25 736,84 дол.США.

За результатами експертизи, в межах наявних матеріалів, встановлена реальна процентна ставка на момент укладення Кредитного договору №... від __.__.2007р. складає 14,24% та є вищою від реальної процентної ставки 12,55%, передбаченої Додатком №1 до кредитного договору (докладно див. дослідну частину та кол.7 Додатку 1 експертизи).

За результатами експертизи, в межах наявних матеріалів, встановлене абсолютне значення подорожчання кредиту на момент укладення Кредитного договору №... від __.__.2007р. складає 34 585,47 дол.США та є вищим від абсолютного значення подорожчання кредиту 25 736,84 дол.США, що передбачено Додатком №1 до кредитного договору (докладно див. дослідну частину та кол.8 Додатку 1 експертизи).

2. За результатами експертизи, в межах наявних матеріалів, розмір щомісячних платежів (в т.ч. за кредитом, процентами, комісією, страховими та іншими платежами), виходячи з умов, викладених на момент укладення Кредитного договору №... від __.__.2007р. складають: від 427,35 дол.США до 532,86 дол.США (докладно див. кол.2 Додатку 1 експертизи).

За результатами експертизи, згідно наданих документів, оформлення БАНКОМ інформації про умови кредитування (в т.ч. перед укладенням кредитного договору) та сукупну вартість кредиту (у вигляді реальної процентної ставки та абсолютного значення подорожчання кредиту), під час укладення Кредитного договору №... від __.__.2007р. виконано з недотриманням «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» (затвердженими Постановою Правління НБУ №168 від 10.05.2007р.) та ЗУ «Про захист прав споживачів» (докладно див. дослідну частину експертизи).

 

Додатки:

Додаток 1 «Дослідження реальної процентної ставки та абсолютного значення подорожчання кредиту за Кредитним договором №... від __.__.2007р.».

 

Судовий експерт ________________

 

інші новини >


Top